Kapcsolat

E-mail: varoshaza@bekesvaros.hu

Tel: +36/66/411-011